Obchodní podmínky

Úvodem, jednoduše a bez dlouhého čtení

Snažíme se dodat zboží co nejrychleji, ve vysoké kvalitě a odpovídající popisu zboží na našem obchodě a dodržujeme všechny zákonem dané předpisy atp. V případě, že potřebujete zakoupené zboží vrátit nebo vyměnit, budeme se snažit po dohodě vyjít maximálně vstříc i nad rámec běžné lhůty 14 dní.

Zboží dodáváme po platbě převodem nebo na dobírku, po vyzkoušení našeho obchodu doporučujeme využívat platbu převodem s nejnižším poštovným. Platba v hotovosti ani osobní nákup není možný. Celé znění obchodních podmínek následuje dále.

Ochrana osobních údajů / GDPR

Informace uvedené v objednávkách slouží pouze pro zpracování objednávky, data dále neuchováváme a ani nevyužíváme pro další účely (zasílání newsletterů atp.). Všechny záznamy v elektronické podobě jsou neprodleně smazány. Zůstane tu tak po vás pouze nutná stopa v podobě papírové faktury.

Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.umalerybky.cz. Upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Prodávající (provozovatel obchodu):
-Petr Pilný, www.umalerybky.cz
-Družstevní 758
-Kolín, 28002
-011 44 022

Vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se v případě spotřebitelské smlouvy řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. V jiných případech se vztahy řídí Obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů

Spotřebitel
Fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitelská smlouva
Kupní smlouva nebo Smlouva o dílo, kde kupujícím nebo objednatelem je spotřebitel.

Uzavření kupní smlouvy
Okamžik potvrzení návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Návrhem kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky, osobně nebo písemně.

Odstoupení od spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě
Spotřebitel, který uzavřel smlouvu za pomoci prostředků vzdálené komunikace, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů. Prodávající má právo na náhradu nákladů vynaložených s vrácením zboží. Místo uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je sídlo prodávajícího. Snažíme se vyjít našim zákazníkům maximálně vstříc a proto je po dohodě možné vrátit zboží (nepoužité/nepoškozené) i později.

Jak vrátit zboží?
Zboží je možné zaslat zpět na naši adresu nebo ho doručit po dohodě osobně.

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji, které kupujcí poskytne prodávajícímu v rámci návrhu nebo uzavření kupní smlouvy, je nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Prodávající neposkytne bez výslovného souhlasu kupujícího tyto údaje třetím osobám.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 26.3.2017 s aktualizací ode dne 26.5.2018 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek.

Aktualizace 26.5.2018 - přidána část podmínek týkajících se informací o zpracování a uchovávání osobních údajů.